Spangdahlem_AB_-_Idaho_ANG.html
Spangdahlem_AB_-_Idaho_ANG_-_17_-_A-10C_79-0084.html
Spangdahlem_AB_-_Idaho_ANG_-_19_-_A-10C_79-0084.html